Skip to content
All posts

PROTAC MYFIT® HJELPER ELEVER TIL ØKT KONSENTRASJON

Design uten navn (4) (1)

Dansk PhD-prosjekt fastslår:

Protac MyFit® hjelper elevene til å øke konsentrasjonen og føle seg mer komfortable

I hver klasse i grunnskolen er det i snitt 5 elever med en sanseforstyrrelse – hele 70 % av disse har en sansesøkende atferd, som kan virke forstyrrende både for resten av klassen og klassens lærere, i tillegg til at det åpenbart påvirker barnas egne evner til å lære og til å skape gode, sosiale relasjoner.

Disse resultatene kommer fra ergoterapeut Ann Nielsens masterprosjekt. Inspirert av dette prosjektet har Ann laget et PhD-prosjekt som er basert på bruken av Protac MyFit® og kulevestens beroligende effekt på barna. Ann Nielsen har jobbet med flere hypoteser i løpet av prosjektet, bl.a. at det er nettopp sanseforstyrrelsene som er med på å belaste barnas evner, motivasjon og glede ved å delta i hverdags- og skolerelaterte aktiviteter.

Ann finner flere bemerkelsesverdige resultater i sine studier, og kan konstatere at bruk av Protac MyFit® har en positiv effekt på barna både når det gjelder oppmerksomhet, men også evne til å lære og ikke minst tro på egne evner.

– Barna selv sier at kulevesten hjelper dem til å føle seg mer komfortable, de opplever å bli bedre til å konsentrere seg, og studien viser en betydelig forbedring i elevenes tro på egne evner, sier Ann Nielsen

 

Barnets trivsel er altavgjørende

Trivsel og særlig mistrivsel blant elever i dansk skole er et mye omtalt tema, som omfatter både barnets egen trivsel, klassetrivsel og lærerens arbeidsmiljø på skolen. Til tross for stort fokus er det et vanskelig problem å løse. Når et barn har sansesøkende atferd vil det i mange tilfeller ta mye plass i klasserommet, og barnet vil ha vanskelig for å møte kravene som stilles både faglig og sosialt.

Relatert til resultatene av ph.d.-prosjektet kan elevenes tro på egne evner, konsentrasjon og læring dermed forbedres ved å fokusere på deres sansebehov og bruke kulevesten, som er utviklet til samme formål. Til syvende og sist vil det ikke bare ha betydning for elevene som rammes, men også deres familier, de andre elevene i klassen og elevens lærere på skolen.

«Jeg er virkelig stolt over at vi kan bidra til å redusere misnøye blant barn og unge med en ikke-medisinsk løsning som er enkel å bruke i hverdagen og som hjelper både barna selv, deres familier og deres lærere», sier konsernsjefen. hos Protac, Natascha Sandberg Hytting.

 

 

 

 

Fakta:

Betydelig økning i troen på egne evner

Den randomiserte delen av studien (med kontrollgruppe) inkluderer 142 barn i alderen 6-12 år fra 25 grunnskoler i Danmark. Studien viser at barn med sansesøkende atferd opplevde en betydelig økning i troen på egne evner i skolesammenheng når de brukte kulevesten.

Flere av elevene forteller også at kulevesten hjalp dem til å føle seg mer komfortable, at det var lettere for dem å konsentrere seg og at det hjalp dem til å ha en positiv instilling i timene.

 

Mestre din egen læring

Lærere observerer: 30 % av elevene forbedret sin evne til å mestre sin egen læring

 

Forbedret oppmerksomhet

Barnas foreldre registrerer:

· 39 % av barna forbedret oppmerksomheten

· 34 % av barna hadde forbedret kroppsbevissthet

· 33 % av barna hadde mindre hyperaktivitet

 

Hva er en sanseforstyrrelse?

Sanseforstyrrelser gjør det vanskelig for hjernen å bearbeide og sortere gjennom de mange sanseinntrykkene vi hele tiden får. Det er veldig individuelt hvordan både voksne og barn reagerer på sanseinntrykk – noen reagerer på lyd, andre på lukt, andre igjen på økt behov for bevegelse. Men ved å være bevisst på dine sansebehov og de nødvendige hensyn, kan du både hjelpe deg selv og andre til et bedre velvære.

 

Protac MyFit®

Kulevesten sitter tett inntil kroppen og har kuler på bryst, mage og rygg, og de beveger seg hver gang brukeren beveger seg. På denne måten gir kulene et dypt, dynamisk og punktbasert trykk på kroppen, og dette stimulerer barnets muskel-leddsans og følesans. Det forsterker barnets kroppssans, virker beroligende og reduserer angst, hyperaktivitet og stress – også når barnet sitter stille med aktiviteter som krever konsentrasjon, som f.eks. lesning.

 

Kilde: Ann Nielsen, Ph.D. fra Syddansk Universitet

ROLIG. Gjennomførbarhetstester og evaluering av intervensjonen "Komponert for oppmerksomhet og læring med Myfit kulevester" for barn som viser sansesøkende atferd. SDU. Det helsevitenskapelige fakultet, Statens Folkehelseinstitutt Syddansk Universitet.