Skip to content
All posts

ADHD - færre symptomer og et bedre funksjonsnivå med Protac Kuledynen

Barn med ADHD opplever færre symptomer og et bedre funksjonsnivå ved å sove med Protac Kuledynen®

Studien er en oppfølging av et tilsvarende prosjekt, som ble gjennomført over fire uker tilbake i 2010 med en gruppe barn med ADHD, og en kontrollgruppe med barn uten diagnose. Også på den tiden ble det dokumentert at Protac Kuledynen® reduserte barnas søvntid med 38 %, reduserte antall natteoppvåkninger og dermed normaliserte barnas søvnmønster. Opptil 70 % av barn med ADHD lider av søvnproblemer.

 

Høydepunkter fra prosjektet:
• Bekrefter at bruk av Protac Kuledynen® forkorter tiden for å sovne med 40 %
• Antall nattoppvåkninger gikk ned med 16 %
• Skolen opplevde en 20 % reduksjon i hyperaktivitet
• Barnas atferdsproblemer ble nesten halvert
• Hjemme registreres også en reduksjon i hyperaktivitet på 20 %
• Barna opplevde generelt forbedret daglig velvære på 30 %

 

Mindre hyperaktivitet og uoppmerksomhet
Et vanlig kjennetegn ved ADHD er at barna ofte har problemer med å henge med i timene på skolen. Tidligere studier har vist at det er en sammenheng mellom dårlig søvnmønster og lærevansker. Derfor har de to typiske ADHD-symptomene, hyperaktivitet og uoppmerksomhet, fått spesielt fokus i forsøksperiodene. Foreldre og lærere ble bedt om å vurdere barna basert på en vitenskapelig testmetode.

I begge prosjektene viser det seg at barnas lærere har merket en betydelig forbedring når det gjelder hyperaktivitet, uoppmerksomhet. I det første prosjektet var det ca. 10 % og hele 20 % i det andre prosjektet. Forskjellen kan skyldes at det andre forsøket varte dobbelt så lenge som det første, og effekten av den bedre søvnen har dermed fått mer tid til å feste seg. I tillegg ble de registrerte tilfellene av atferdsproblemer i perioden nesten halvert.

Forbedret funksjonsnivå og livskvalitet
Foreldrene observerte også store forbedringer under forsøket. I tillegg til den bedre søvnen merket de også en nedgang på ca. 20% i uoppmerksomhet. Mest bemerkelsesverdig økte det daglige funksjonsnivået med 30 %. Det har stor betydning for barnets daglige trivsel og utvikling, og selvfølgelig også for hele familiens trivsel.

Bedre søvn – færre ADHD-symptomer
Studien bekrefter at barnas søvn kan forbedres ved å bruke Protac Kuledynen® – spesielt med fokus på å korte ned tiden det tar barn med ADHD å sovne. Når barna sovner raskere og våkner færre ganger i løpet av natten, får de flere timer med sammenhengende og dypere søvn. Dyp søvn er avgjørende for barns utvikling og velvære.

Allan Hvolby fremhever også at søvnproblemer kan minne om ADHD-symptomer, og kan avkrefte ADHD som riktig diagnose. Han anbefaler at søvnforstyrrelser løses før medisinsk ADHD-behandling settes i gang.

Mer informasjon om forskningsprosjektet

Forfatter:
Allan Hvolby, barnepsykiater ved Barne- og ungdomspsykiatrien, Esbjerg. Artikkelen er inkludert i Journal of Sleep Medicine & Disorders i 2020

Tittel:
The Application of Ball Blankets in the Treatment of Sleeping Difficulties in Children with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. Effect on Quality of Life and Daily Functioning.

Sammendrag: Søvnforstyrrelser er ofte en konsekvens av ADHD. Både barn med ADHD og deres foreldre rapporterer oftere om søvnproblemer enn andre uten diagnosen. Hensikten med denne studien var å undersøke effekten av kuledynen i forhold til innsovningstiden, antall oppvåkninger, søvnens varighet, graden av ADHD-symptomer, daglig velvære og livskvalitet på en gruppe av barn med både ADHD og søvnforstyrrelser.

Metode: Studien inkluderer 36 barn mellom 8-13 år med ADHD-diagnose. Deltakerne rekrutteres etter henvisning til poliklinisk barne- eller ungdomspsykiatrisk avdeling. Deltakerne sov med kuledynen i åtte uker, og søvn, livskvalitet og daglig velvære ble registrert.

Resultat: Bruken av kuledynen over en åtte ukers periode forbedret barnas søvn, spesielt ved å redusere tiden innsovningstiden og deres ADHD-symptomer. Daglig velvære og livskvalitet ble bedre. Protac Kuledynen® var den eneste nye intervensjonen i gruppen i løpet av den åtte uker lange perioden.

Prosjektets konklusjon: Vi konkluderer med at Kuledynen™ kan være en effektiv ikke-farmakologisk behandling av søvnforstyrrelser ved ADHD.

Protac presiserer at prosjektet ble gjennomført med Protac Kuledynen® Flexible med 50 mm kuler, og at barna sov med denne varianten i 8 uker.